[Seri] - Website đồng hồ - Validate Form thêm sản phẩm

Bài trước mình đã hiện thị form thêm mới sản phẩm. Bài này mình sẽ tạo file và xử lý validate form thêm sản phẩm

Bài này mình chỉ validate form sản phẩm

Và form này về sau sẽ còn thêm tiếp các giá trị của sản phẩm nữa. Tạm thời mình làm ít column để hiển thị trước

Mục Lục

 1. Controller 
 2. Request
 3. Video

Controller 

Nội dung file AdminProductController 

namespace App\Http\Controllers\Admin;

use App\Http\Controllers\Controller;
use Illuminate\Http\Request;
use App\Http\Requests\AdminRequestProduct;
use App\Models\Category;

class AdminProductController extends Controller
{
  public function index()
  {
    return view('admin.product.index');
  }

  public function create()
  {
    $categories = Category::all();

    return view('admin.product.create', compact('categories'));
  }

  public function store(AdminRequestProduct $request)
  {
    $data = $request->except('_token');
    dd($data);
  }
}

Request

Nội dung file AdminRequestProduct sẽ là 

use Illuminate\Foundation\Http\FormRequest;

class AdminRequestProduct extends FormRequest
{
  /**
   * Determine if the user is authorized to make this request.
   *
   * @return bool
   */
  public function authorize()
  {
    return true;
  }

  /**
   * Get the validation rules that apply to the request.
   *
   * @return array
   */
  public function rules()
  {
    return [
      'pro_name'     => 'required|max:190|min:3|unique:products,pro_name,'.$this->id,
      'pro_price'     => 'required',
      'pro_description'  => 'required',
      'pro_category_id'  => 'required',
      'pro_content'    => 'required',
    ];
  }
}

Video

Để lại comment của bạn nếu gặp khó khăn

Bài viết liên quan