[Seri] - Website đồng hồ - Tạo route, file index và form thêm mới sản phẩm

Bài này mình đã tạo sẵn phần form thêm mới sản phẩm, đồng thời cũng tạo cả route để xử lý cho phần sản phẩm

Bài này bạn nào làm theo seri thì liên hệ với mình để mình gủi giao diện form thêm mới sản phẩm nhé

Route product

 Route::group(['prefix' => 'product'], function(){
      Route::get('','AdminProductController@index')->name('admin.product.index');
      Route::get('create','AdminProductController@create')->name('admin.product.create');
      Route::post('create','AdminProductController@store');

      Route::get('update/{id}','AdminProductController@edit')->name('admin.product.update');
      Route::post('update/{id}','AdminProductController@update');
      
      Route::get('delete/{id}','AdminProductController@delete')->name('admin.product.delete');
    });

View

Phần view mình đã tạo sẵn và chỉ hỗ trợ bạn nào tham gia khoá học nhé. Mong các bạn thông cảm

Video

Để lại comment của bạn nếu gặp khó khăn

Bài viết liên quan