[Seri] - Website đồng hồ - Sản phẩm hót trang chủ

Hôm trước mình đã show sản phẩm mới ở trang chủ. Tiếp tục bài này mình sẽ show sản phẩm nổi bật ở trang chủ

Trong admin mình đã xử lý phần sản phẩm nổi bật

Ở ngoài view này mình chỉ việc query và lấy nó ra show như sản phẩm mới

Phần query như sau

$productsHot = Product::where([
        'pro_active' => 1,
        'pro_hot'  => 1
      ])
      ->orderByDesc('id')
      ->limit(4)
      ->select('id','pro_name','pro_slug','pro_sale','pro_avatar','pro_price')
      ->get();

Video tham khảo

Để lại comment của bạn nếu gặp khó khăn

Bài viết liên quan