[Seri] - Website đồng hồ - Cập nhật sản phẩm

Tiếp tục seri mình sẽ làm phần cập nhật thông tin sản phẩm. Các bạn chú ở bài này mình sẽ chỉ sử dụng một form cho phần update và insert thôi

Bài này các bạn tạo tiếp cho mình một view nữa cùng cấp với index trong product nhé đó là form.blade.php

Xử lý cập nhật

Tạm thời mình sẽ xử lý cơ bản là như thế này nhé.

public function edit($id) 
  {
    $categories = Category::all();
    $product = Product::findOrFail($id);
    return view('admin.product.update', compact('categories','product'));
  }

  public function update(AdminRequestProduct $request, $id)
  {
    $product      = Product::find($id);
    $data        = $request->except('_token');
    $data['pro_slug']   = Str::slug($request->pro_name);
    $data['updated_at'] = Carbon::now(); 

    $product->update($data);
    return redirect()->back();
  }

Model

Trong phần này model product mình có chỉnh sửa một chút là

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Product extends Model
{
  protected $guarded = [''];
}

View

Nôi dung phần view mình đã nói rõ trên video nhé 

Video

 

Để lại comment của bạn nếu gặp khó khăn

Bài viết liên quan