[Seri] - Website đồng hồ - Show tạm danh mục sản phẩm

Bài này mình sẽ hiển thị danh mục sản phẩm. Ở đây mình sẽ hiển thị danh mục cấp một trước nhé.

Các bạn vào file App\Providers\AppServiceProvider và thêm đoạn này vào method boot 

$categories = Category::all();
View::share('categories', $categories);

Nhớ use 2 cái này vào nữa nhé

use App\Models\Category;
use View;

Phần giao diện các bạn xem video để hiện thị cho đúng

Để lại comment của bạn nếu gặp khó khăn

Bài viết liên quan