[Seri] - Website đồng hồ - Sản phẩm mới trang chủ

Ở trang chủ mình có thể show rất nhiều thứ ở đó. Nhưng phần này tạm thời mình sẽ show sản phẩm mới trước đã

Sản phẩm mới trang chủ

Trong HomeController và method các bạn lấy ra sản phẩm mới trang chủ như sau


    // Sản phẩm mới
    $productsNew = Product::where('pro_active',1)
      ->orderByDesc('id')
      ->limit(4)
      ->select('id','pro_name','pro_slug','pro_sale','pro_avatar','pro_price')
      ->get();

Video 

Để lại comment của bạn nếu gặp khó khăn

Bài viết liên quan