[Seri] - Website đồng hồ - Lưu sản phẩm và hiển thị danh sách sản phẩm

Bài này mình sẽ lưu thông tin sản phẩm và hiển thị sản phảm

Phần xử lý controller 

public function store(AdminRequestProduct $request)
  {
    $data = $request->except('_token');
    $data['pro_slug']   = Str::slug($request->pro_name);
    $data['created_at']  = Carbon::now();

    $id = Product::insertGetId($data);

    return redirect()->back();
  }

Phần trên là phần xử lý thêm mới sản phẩm

Hiển thị danh sách sản phẩm

public function index()
  {
    $products = Product::paginate(10);

    $viewData = [
      'products' => $products
    ];

    return view('admin.product.index', $viewData);
  }

Các bạn chú ý ở đoạn này mình có chỉnh lại một chút csdl là set giá trị mặc định của cột pro_active = 1 thay vì bằng 0 nhé

Video

Để lại comment của bạn nếu gặp khó khăn

Bài viết liên quan