[Seri] - Website đồng hồ - Cập nhật , xoá danh mục sản phẩm

Trong bài này mình sẽ làm nhanh phần cập nhật danh mục sản phẩm, xoá danh mục sản phẩm

Ở bài này cũng nhanh thôi các bạn chú ý cho mình một vài chỗ như sau

Model

Trong model Category các bạn thay nội dung như sau 


namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Category extends Model
{
  protected $table = 'categories';
  protected $guarded = [''];
}

Controller 

Trong controller AdminCategoryController các bạn thêm tiếp cho mình 2 đoạn xử lý update và delete 

Gọi view và xử lý update

public function edit($id)
  {
    $category = Category::find($id);
    return view('admin.category.update', compact('category'));
  }

  public function update(AdminRequestCategory $request, $id)
  {
    $category      = Category::find($id);
    $data        = $request->except('_token');
    $data['c_slug']   = Str::slug($request->c_name);
    $data['updated_at'] = Carbon::now(); 

    $category->update($data);
    return redirect()->back();
  }

Xoá danh mục 

public function delete($id)
  {
    $category = Category::find($id);
    if ($category) $category->delete();

    return redirect()->back();
  }

View

Ở ngoài view thì các bạn copy ở file create sang file update và sửa lại theo video nhé

Video hướng dẫn 

Để lại comment của bạn nếu gặp khó khăn

Bài viết liên quan