[Seri] - Website đồng hồ - Xử lý Delete, Active, Hot sản phẩm

Tiếp tục phần sản phẩm thì mình sẽ làm tiếp phần delete , active, hot cho phần sản phẩm

Phần xử lý 

Controller 

Các bạn thêm cho mình 3 cái method tương ứng và phần xử lý của nó

public function active($id)
  {
    $product = Product::find($id);
    $product->pro_active = ! $product->pro_active;
    $product->save();

    return redirect()->back();
  }

  public function hot($id)
  {
    $product = Product::find($id);
    $product->pro_hot = ! $product->pro_hot;
    $product->save();

    return redirect()->back();
  }

  public function delete($id)
  {
    $product = Product::find($id);
    if ($product) $product->delete();

    return redirect()->back();
  }

Route

Các bạn cũng thêm cho mình  1 route nữa là active nhé

Route::get('active/{id}','AdminProductController@active')->name('admin.product.active');

Phần route này vẫn nằm ở mục route product nhé các bạn

View

Và ở phần view thì các bạn thêm route cho phần active như trong video nhé

Video

 

Để lại comment của bạn nếu gặp khó khăn

Bài viết liên quan