[Seri] - Website đồng hồ - Xử lý cập nhật, xoá, xử lý nổi bật keyword

Bài này mình sẽ xử lý nốt phần còn lại của quản lý, thêm, sửa xoá từ khoá cũng như active từ khoá nổi bật.

Ở bài trước mình tạo thiếu đi một route xử lý keyword nổi bật nên bài này mình bổ sung thêm nhé. 

 Route::group(['prefix' => 'keyword'], function(){
      Route::get('','AdminKeywordController@index')->name('admin.keyword.index');
      Route::get('create','AdminKeywordController@create')->name('admin.keyword.create');
      Route::post('create','AdminKeywordController@store');

      Route::get('update/{id}','AdminKeywordController@edit')->name('admin.keyword.update');
      Route::post('update/{id}','AdminKeywordController@update');
      Route::get('hot/{id}','AdminKeywordController@hot')->name('admin.keyword.hot');
      
      Route::get('delete/{id}','AdminKeywordController@delete')->name('admin.keyword.delete');

    });

Controller xử lý 

Các bạn vào AdminKeywordController và thêm các method này vào 

public function edit($id)
  {
    $keyword = Keyword::find($id);
    return view('admin.keyword.update', compact('keyword'));
  }

  public function update(AdminRequestKeyword $request, $id)
  {
    $keyword      = Keyword::find($id);
    $data        = $request->except('_token');
    $data['k_slug']   = Str::slug($request->k_name);
    $data['updated_at'] = Carbon::now(); 
    
    $keyword->update($data);
    return redirect()->back();
  }

  public function hot($id)
  {
    $keyword = Keyword::find($id);
    $keyword->k_hot = ! $keyword->l_hot;
    $keyword->save();

    return redirect()->back();
  }

  public function delete($id)
  {
    $keyword = Keyword::find($id);
    if ($keyword) $keyword->delete();

    return redirect()->back();
  }

Phần view

Các bạn làm theo hướng dẫn từ video nhé 

Video

Để lại comment của bạn nếu gặp khó khăn

Bài viết liên quan