[Seri] - Website đồng hồ - Tạo csdl bảng sản phẩm, tạo mẫu view index

Tiếp tới bài này mình sẽ tạo csdl phần product, mình sẽ tạo tạm một số trường để đủ dùng còn thiếu đâu mình sẽ bổ sung sau nhé.

Mình sẽ tạo một số column chính tạm thời trước trong bảng product 

Tạo migrate

php artisan make:migration create_products_table

Và nội dung file này sẽ là 

class CreateProductsTable extends Migration
{
  /**
   * Run the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function up()
  {
    Schema::create('products', function (Blueprint $table) {
      $table->bigIncrements('id');
      $table->string('pro_name')->nullable();
      $table->string('pro_slug')->index()->unique();
      $table->integer('pro_price')->default(0);
      $table->integer('pro_price_entry')->default(0)->comment('giá nhập');
      $table->integer('pro_category_id')->default(0);
      $table->integer('pro_admin_id')->default(0);
      $table->tinyInteger('pro_sale')->default(0);
      $table->string('pro_avatar')->nullable();
      $table->integer('pro_view')->default(0);
      $table->tinyInteger('pro_hot')->index()->default(0);
      $table->tinyInteger('pro_active')->index()->default(0);
      $table->integer('pro_pay')->default(0);
      $table->mediumText('pro_description')->nullable();
      $table->text('pro_content')->nullable();
      $table->integer('pro_review_total')->default(0);
      $table->integer('pro_review_star')->default(0);
      $table->timestamps();
    });
  }

  /**
   * Reverse the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function down()
  {
    Schema::dropIfExists('products');
  }
}

Model

Các bạn thực hiện câu lệnh sau 

php artisan make:model Models/Product

Các bạn chú ý là nếu đã có model này rồi thì thôi nhé không là chạy lệnh này nó sinh ra lỗi đấy. 

Controller 

php artisan make:controller Admin/AdminProductController

Tạm thời mình chỉ tạo thôi nhé mình chưa code gì ở bài này.

View

Phần view các bạn tạo cho mình một thư mục như category, keyword . Tạo 3 file sau

 • index.blade.php
 • create.blade.php
 • update.blade.php

Request 

php artisan make:request AdminRequestProduct

Mình cứ tạo trước như thế đã nhé. Ở bài tiếp theo mình sẽ đi tạo giao diện form thêm mới sản phẩm 

Để lại comment của bạn nếu gặp khó khăn

Bài viết liên quan