TokenMismatchException in VerifyCsrfToken.php

TokenMismatchException in VerifyCsrfToken.php

TokenMismatchException in VerifyCsrfToken.php

TokenMismatchException in VerifyCsrfToken.php

1. Thêm token vào form khi submit

{{ csrf_field() }}

hoạc bạn có thể dùng cách này

Note: Form::open() và Form::model() tự động generate ra token khi bạn sử dụng package illuminate/html hoặc laravelcollective/html

 

2. Nếu bạn submit form bằng ajax, hãy thêm đoạn code này vào đầu file JS của bạn

$.ajaxSetup({

 headers: {

 'X-CSRF-TOKEN': $('meta[name="csrf-token"]').attr('content')
 
 }});

 

Để lại comment của bạn nếu gặp khó khăn

Bài viết liên quan