File function trong seri xây dựng website bán hàng bằng laravel

File function trong seri xây dựng website bán hàng bằng laravel dùng để thực hiện một số thao tác như upload hình ảnh, hay path lại đường dẫn ảnh vvv

Trong seri xây dựng website bán hàng bằng laravel 5.6 thì mình có tạo một function trong đó có các hàm như 

  • upload_image : Hàm này dùng để upload hình ảnh và tên ảnh sẽ được băm ra lưu dưới đạng năm tháng ngày và tên ảnh

  • pare_url_file : Hàm này dùng để băm ra đường dẫn ảnh từ tên ảnh

  • get_data_user Lấy thông tin đăng nhập từ user hoạc admin dựa vào type 

Link download file function tại đây 

Để lại comment của bạn nếu gặp khó khăn

Bài viết liên quan