Cài đặt laravel 6x for mac or linux

Cách cài đặt laravel 6x trên mac hoạc linux nhanh và hiệu quả nhất.

Để cài được phiển bản laravel 6x thì máy tính hoạc hosting, vps của bạn phải cần cài đặt và thoả mãn một số version, extends sau

  • PHP >= 7.2.0
  • BCMath PHP Extension
  • Ctype PHP Extension
  • JSON PHP Extension
  • Mbstring PHP Extension
  • OpenSSL PHP Extension
  • PDO PHP Extension
  • Tokenizer PHP Extension
  • XML PHP Extension

Laravel sử dụng composer quản lý các phụ thuộc của nó. Vì vậy, trước khi sử dụng Laravel, hãy đảm bảo bạn đã cài đặt composer trên máy tính của bạn

Đầu tiên bạn tải xuống laravel bằng composer 

composer global require laravel/installer

Chú ý. Bạn hãy cài biến môi trường cho composer để có thể sử dụng ở mọi nơi

Sau khi cài đặt, lệnh mới laravel sẽ tạo ra bản cài đặt Laravel mới trong thư mục bạn chỉ định. Chẳng hạn, blog mới của laravel sẽ tạo một thư mục có tên blog chứa bản cài đặt Laravel mới với tất cả các phụ thuộc của Laravel đã được cài đặt:

laravel new blog

Ngoài ra, bạn cũng có thể cài đặt Laravel bằng cách phát lệnh dự án tạo Trình soạn thảo trong thiết bị đầu cuối của mình:

composer create-project --prefer-dist laravel/laravel blog

Để chạy được project bạn có thể sử dụng câu lệnh sau để run server 

php artisan serve

Chúc các bạn thành công.

Để lại comment của bạn nếu gặp khó khăn

Bài viết liên quan